Λ. Συγγρού 236, Καλλιθέα 17674
210 9628310
info@idss.gr

Database

Η IDSS, με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση πολύπλοκων έργων και με εξειδικευμένο δυναμικό Database Specialists και Administrators, είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ειδικά θέματα βάσεων δεδομένων.

Οι υπηρεσίες επικεντρώνονται γύρω από τις τεχνολογίες της Oracle RDBMS και MS SQL Server. Πιο συγκεκριμένα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εγκατάσταση και διαμόρφωση: Η IDSS αναγνωρίζει ότι η σωστή εγκατάσταση και διαμόρφωση των μεγάλων βάσεων αποτελούν λεπτές και σημαντικές εργασίες, από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η απόδοση και η διαθεσιμότητα του πληροφοριακού συστήματος. Ορισμένες από τις επιλογές εγκατάστασης και διαμόρφωσης είναι μη αναστρέψιμες και μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις επιδόσεις της βάσης δεδομένων σας. Οι άνθρωποί μας διαθέτουν τις ικανότητες και την εμπειρία που απαιτείται για την ολοκλήρωση μίας αποτελεσματικής, επιτυχημένης και καλά οργανωμένης εγκατάστασης. Κατανοώντας τις κρίσιμες αποφάσεις για την εγκατάσταση, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να τη σχεδιάσετε σωστά, να καθορίσετε τους κατάλληλους πόρους του συστήματος που απαιτούνται για τις βέλτιστες επιδόσεις, να ακολουθήσετε τις βέλτιστες πρακτικές που συνιστώνται για το RDBMS Server και να διαμορφώσετε αποτελεσματικά το λογισμικό.
  • Ενσωμάτωση Εφαρμογών/ Data Migration: Η IDSS παρέχει τόσο υπηρεσίες ενσωμάτωσης εφαρμογών όσο και υπηρεσίες μετακίνησης δεδομένων. Οι υπηρεσίες ενσωμάτωσης είναι γενικά συμβουλευτικής φύσης με έμφαση στην εκπαίδευση των προγραμματιστών σας στη χρήση νέων δομημένων δεδομένων ή και νέων χαρακτηριστικών βάσης δεδομένων. Με τις υπηρεσίες μετακίνησης δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξ ολοκλήρου τα εξαιρετικά καταρτισμένα στελέχη μας για την πραγματοποίηση ευαίσθητων και κρίσιμων εργασιών ή να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους ειδικευμένους συμβούλους μας και δικά σας στελέχη, για τη μετακίνηση υφιστάμενων εφαρμογών ή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων άλλων μεγάλων προμηθευτών, όπως από MS SQL Server ή IBM DB2 σε πλατφόρμα Oracle και αντίστροφα. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν τη σωστή μετατροπή του τύπου των δεδομένων και των ρυθμίσεων της βάσης δεδομένων καθώς και, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση της κατάλληλης διαμόρφωσης της βάσης δεδομένων και του χώρου πινάκων.
  • Έλεγχοι Επιδόσεων & Performance tuning: Οι υπηρεσίες βελτίωσης επιδόσεων έχουν στόχο να μεγιστοποιήδουν την αποδοτικότητα των πόρων σας. Τα στελέχη μας αναλύουν τα συστήματα βάσεων δεδομένων σας και τις σχετικές εφαρμογές, αξιολογούν την υποδομή αποθήκευσης, τις δομές βάσης δεδομένων, τo profile των εφαρμογών, και, τέλος, το μέγεθος και την κατανάλωση της μνήμης. Στη συνέχεια, συνεργαζόμαστε με τους διαχειριστές δικτύου σας, τους DBA και τους υπεύθυνους ανάπτυξης, προκειμένου να καταλήξουμε σε μία οικονομική και κατάλληλη λύση βελτίωσης των επιδόσεων. Επιπλέον παρέχουμε συνεδρίες εκπαίδευσης κατά παραγγελία για τον DBA ή και το προσωπικό ανάπτυξής σας, εστιάζοντας στη σωστή ρύθμιση των ευρετηρίων, την αξιολόγηση της SQL και τις τεχνικές ρύθμισής της.
  • Έλεγχοι Ετοιμότητας για περίπτωση Καταστροφής: Στην IDSS πιστεύουμε ότι κάθε επιχείρηση οφείλει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κατάσταση, όσο δύσκολη και αν είναι. Η εμπειρία μας στην πραγματοποίηση ανακτήσεων βάσεων δεδομένων, μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τις αδυναμίες στις συνήθεις προσεγγίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης. Αφού αναλύσουμε προσεκτικά τη δική σας περίπτωση, σας παραδίδουμε εγγράφως ένα πλήρες report με συμπεράσματα και εξατομικευμένες προτάσεις.
  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας & Ανάκτηση: Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ένα ή περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη μας εργάζονται στο χώρο σας για να εξασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση καταστροφής, τα δεδομένα σας θα ανακτηθούν γρήγορα, πλήρως και με ασφάλεια. Αρχικά, εξετάζουμε πώς χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων στην παρούσα φάση και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Στη συνέχεια, αναλύουμε τους πόρους ΙΤ και τις υπάρχουσες στρατηγικές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Τέλος, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μία αξιόπιστη στρατηγική δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης της βάσης, αφού προηγουμένως έχουμε πραγματοποιήσει εντατικές δοκιμές βλαβών και ανάκτησης μέσω μεθόδων προσομοίωσης πραγματικών καταστροφών. Σημειώνουμε ότι βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον πελάτη ανά τακτά διαστήματα (π.χ. ανά εξάμηνο), ώστε η λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας να έχει ανά πάσα στιγμή σίγουρη αποδοτικότητα.